ES fondi


Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai

Projekta iesniedzējs

Finansējuma saņēmējs ir Latvijas Republikā reģistrēti komersanti (sīki, mazi, vidēji, lieli).

 

Projekta atbalsta apmērs

 • 50% – jaunizveidoto darba vietu darbinieku neto darba samaksas un jaunizveidoto darba vietu darbinieku vispārējo apmācību izmaksas;
 • 25 % – jaunizveidoto darba vietu darbinieku speciālo apmācību izmaksas.

 

Maksimālais atbalsta finansējums ir 12 000 LVL par katru jaunizveidoto darba vietu, bet nepārsniedzot 1 500 000 LVL vienam projektam.

 

Attiecināmās izmaksas

 • jaunizveidoto darba vietu darbinieku neto darba samaksas;
 • jaunizveidoto darba vietu darbinieku apmācību izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis par jaunizveidoto darba vietu darbinieku speciālām un vispārējām apmācībām, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

 

Atbalstāmās nozares

 • Pārtikas rūpniecība (C10 – 11);
 • Kokrūpniecība (C16 – 18; C31);
 • Ķīmisko vielu un produktu, farmaceitisko pamatvielu un preparātu, kā arī gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana, tai skaitā dzīvības zinātnes (C20–23; C32);
 • Elektrisko un optisko iekārtu ražošana (C26-27);
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (J58; J61–63);
 • Mašīnbūve un metālapstrāde, tai skaitā zaļās tehnoloģijas atjaunojamo resursu plašākai izmantošanai (C24–25; C28–30);
 • transporta un loģistikas (H49-53);
 • veselības aprūpes (Q86-88);
 • biroju administratīvo pakalpojumu, centrālo biroju darbības, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu (M69-74).

 

 

LAD (Lauku atbalsta dienests)

Zveja iekšējos ūdeņos (5.kārta atvērta no 27.02.2012. – 15.12.2012.)

Projektu iesniegšanas termiņš

No 2012.gada 27.februāra līdz 2012.gada 15.decembrim

 

Projekta iesniedzējs

 • iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas vai iekšējai ūdenstilpei (kurā notiek komerciālā zveja un kurā tiks īstenots projekts) piegulošās zemes īpašnieks vai nomnieks, kuram izsniegta speciālā atļauja
 • (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kuram pieder rūpnieciskās zvejas tiesības vai kurš ir pilnvarots tās izmantot, vai kurš tās nomā;
 • pašvaldība;
 • iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību nomnieks, kurš pretendē uz atbalstu attiecināmo izmaksu pozīcijās.

 

Projekta atbalsta apmērs

 • 60% – iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas vai iekšējai ūdenstilpei piegulošās zemes īpašniekam vai nomniekam, kuram izsniegta speciālā atļauja, kā arī iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību nomniekam no projekta attiecināmajām izmaksām;
 • 90% – pašvaldībai no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Maksimālais atbalsta finansējums ir 20 000 latu iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas vai iekšējai ūdenstilpei piegulošās zemes īpašniekam vai nomniekam, 60 000 latu pašvaldībai un 5 000 latu iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību nomniekam.

 

Attiecināmās izmaksas

 • krastā bāzētās infrastruktūras būvniecības un rekonstrukcijas izmak­sas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu:
  – būves izkrauto zivju uzglabāšanai;
  – piestātnes vai zivju izkraušanas vietas būvniecība vai rekon­strukcija;
  – laivu novietnes būvniecība vai rekonstrukcija;
  – zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietas būvniecība vai rekon­strukcija;
 • jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde:
  – ūdensapgādes iekārtas un sistēmas;
  – elektropadeves iekārtas un sistēmas;
  – zivju taras iegāde;
  – ledus izgatavošanas iekārtas, aukstuma iekārtas, agregāti un aprī­kojums;
  – konteineri dzīvu zivju uzglabāšanai;
  – pontonu piestātne, kura stacionāri nostiprināta attiecīgajā ūdens­tilpē;
  – iekārtas atkritumu glabāšanai un apsaimniekošanai;
 • jaunu būvmateriālu iegāde saskaņā ar būvprojektu (tehniskā projekta stadijā).

 

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)

Projekta iesniedzējs

 • “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” – Fiziska persona, kas vēlas dibināt LR teritorijā  jaunu mikrouzņēmumu, vai juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 procenti privātā kapitāla daļu un kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai;
 • „Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana” – LR reģistrēti mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji.

 

 

Projekta atbalsta apmērs

 • Līdz 70 %;
 • Līdz 40 % projektiem, kuri saistīti ar kurināmā ražošanu, kā arī kravas transporta ar pilnu masu līdz 7,5 tonnām iegādei.

 

 

Attiecināmās izmaksas

 • jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas, kas tieši nodrošina
 • ražošanas procesu pasākuma atbalstāmajā nozarē;
 • jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas;
 • būvmateriālu iegādes izmaksas;
 • būvprojekta izstrādes izmaksas atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Atbalstāmās nozares

 • citu dzīvnieku audzēšana (NACE 2.red. A sadaļas 01.49 klase), izņemot tādu dzīvnieku audzēšanu, kuri minēti Ciltsdarba likumā, un mājdzīvnieku audzēšanu;
 • mežizstrāde (NACE 2.red. A sadaļas 02.20 klase) – tikai koksnes un koksnes atlieku ražošana enerģijas ieguvei, neietverot koksnes un koksnes atlieku vākšanu;
 • pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (NACE 2.red. B sadaļas 08.nodaļa) un ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības 33 (NACE 2.red. B sadaļas 09.nodaļa);
 • Pārtikas produktu ražošana (NACE 2.red. 10.nodaļa) un dzērienu ražošana (NACE 2.red. 11.nodaļa), ja gala produkti nav minēti līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
 • tekstilizstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 13.nodaļa), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu;
 • apģērbu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 14.nodaļa);
 • ādas un ādas izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 15.nodaļa);
 • koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana (izņemot mēbeles),
 • salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 16.nodaļa);
 • papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 17.nodaļa);
 • poligrāfija un ierakstu reproducēšana (NACE 2.red. C sadaļas 18.nodaļa);
 • ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 20.nodaļa), izņemot sprāgstvielu ražošanu (NACE 2.red. C sadaļas 20.51 klase) (izņēmums neattiecas uz sērkociņu ražošanu) un sintētisko šķiedru ražošanu (NACE 2.red. C sadaļas 20.6 grupa);
 • farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 21.nodaļa);
 • gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 22.nodaļa);
 • nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 23.nodaļa);
 • gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnu un iekārtu ražošanu (NACE 2.red. C sadaļas 25.nodaļa) un ieroču un munīcijas ražošanu (NACE 2.red. C sadaļas 25.4 grupa);
 • datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 26.nodaļa);
 • elektrisko iekārtu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 27.nodaļa);
 • citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 28.nodaļa);
 • automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 29.nodaļa);
 • citu transportlīdzekļu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 30.nodaļa), izņemot kuģu būvi;
 • mēbeļu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 31.nodaļa);
 • cita veida ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 32.nodaļa);
 •  iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE 2.red. C sadaļas 33.nodaļa);
 • ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2.red. E sadaļas 36.nodaļa);
 • notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2.red. E sadaļas 37.nodaļa);
 • ēku būvniecība (NACE 2.red. F sadaļas 41.nodaļa);
 • inženierbūvniecība (NACE 2.red. F sadaļas 42.nodaļa);
 • specializētie būvdarbi (NACE 2.red. F sadaļas 43.nodaļa);
 • automobiļu apkope un remonts (NACE 2.red. G sadaļas 45.20 klase);
 • motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts (NACE 2.red. G sadaļas 45.40 klase), izņemot jebkura veida vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību;
 • restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, izņemot tūrisma mītnēs (NACE 2.red. I sadaļas 56.10 klase);
 • izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citu ēdināšanas pakalpojumu darbības (NACE 2.red. I sadaļas 56.2 grupa), kā arī suvenīru un amatnieku izstrādājumu mazumtirdzniecība (NACE 2.red. G sadaļas 47.78 klase);
 • izdevējdarbība (NACE 2.red. J sadaļas 58.nodaļa), izņemot ar to saistīto datubāzu un tīmekļa vietņu uzturēšanu;
 • skaņu ierakstu producēšana (NACE 2.red. J sadaļas 59.20 klase), izņemot ar to saistīto datubāzu un tīmekļa vietņu uzturēšanu;
 • arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, kā arī tehniskā pārbaude un analīze (NACE 2.red. M sadaļas 71.nodaļa);
 • pētījumi un eksperimentālās izstrādes dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE 2.red. M sadaļas 72.1 grupa);
 • specializētie projektēšanas darbi (NACE 2.red. M sadaļas 74.10 klase);
 • veterinārie pakalpojumi (NACE 2.red. M sadaļas 75.nodaļa);
 • drošības sistēmu pakalpojumi (NACE 2.red. N sadaļas 80.20 klase);
 • būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi (NACE 2.red. N sadaļas 81.nodaļa);
 • ārstu un zobārstu prakse (NACE 2.red. Q sadaļas 86.2 grupa);
 • pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (NACE 2.red. Q sadaļas 86.90 klase);
 • datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (NACE 2.red. S sadaļas 95.nodaļa);
 • pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE 2.red. S sadaļas 96.nodaļa), izņemot fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumus (NACE 2.red. S sadaļas 96.04 klase) un citur neklasificētus individuālos pakalpojumus (NACE 2.red. S sadaļas 96.09 klase).
 • Tiek paredzēta iespēja saņemt atbalstu arī pārtikas ražošanas aktivitātēs.

 

Latvijas Hipotēku un zemes banka

 

Mikrokreditēšanas programma

 

Projekta iesniedzējs

Mikrouzņēmumi:

 • darbinieku skaits nepārsniedz 10 darbiniekus;
 • gada neto apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 1.4 milj. LVL.
 • Biznesa uzsācēji pirms uzņēmuma dibināšanas.

Projekta atbalsta apmērs

 • Maksimālā summa ir līdz 10 000 LVL;
 • Aizdevumu var saņemt LVL ar fiksētu likmi no 5% līdz 8% vai mainīgu procentu likmi no 0% līdz 3% plus 6 mēneši RIGIBOR;
 • Aizdevuma termiņš līdz 5 gadiem;
 • Biznesa projektiem līdz 5 tūkstošiem LVL aizņēmēja līdzdalība ir 0%, ja projekta kopējā summa pārsniedz 5 tūkstošus LVL, aizdevumu piešķir 90% apmērā no projekta summas, un 10% līdzfinansē uzņēmējs.
 • Aizdevumam programmas ietvaros ir pieejams grants aizdevuma dzēšanai:
 • 500 LVL – ja projekts īstenots republikas pilsētās, Rīgai pieguļošos novados;
 • 750 LVL – ja projekts īstenots pārējā Latvijas teritorijā.

 

Nodrošinājums

Uz mikrokredīta laika nav nepieciešams nodrošinājums

 

Attiecināmās izmaksas

Mikroaizdevumi tiks piešķirti mikrouzņēmumu biznesa projektu realizācijai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.

 

Starta programma

Projekta iesniedzējs

Iedzīvotāji darbspējas vecumā (tai skaitā bezdarbnieki, kuri ir izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību) un jaundibināti komersanti (reģistrēti ne agrāk kā 3 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas).

 

Projekta atbalsta apmērs

Starta aizdevumi:

 • apjoms – līdz 54 000 LVL;
 • mērķis – investīcijas un apgrozāmo līdzekļu finansēšana;
 • periods – līdz 8 gadiem;
 • nodrošinājums – uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. par aizdevumu iegādātie pamatlīdzekļi, personiskais galvojums 30% apmērā no aizdevuma summas, bet nepārsniedzot 10 000 LVL;

Grants saimnieciskās darbības nodrošināšanai:

 • apjoms – 35 % no piešķirtā aizdevuma, bet ne vairāk kā 3.6 tūkstoši LVL;
 • 12 mēnešu laikā klientam ik mēnesi būs pieejama granta 1/12 daļa.

Grants aizdevuma dzēšanai.

Granta maksimālais apjoms ir 2 tūkst. LVL, bet ne vairāk kā 20% no saņemtā aizdevuma personām, kas vēlas uzsākt vai ir uzsākušas saimniecisko darbību pēdējā gada laikā un ne vairāk kā 10% no saņemtā aizdevuma – personām, kuras ir uzsākušas saimniecisko darbību agrāk kā pirms gada, bet ne agrāk kā trīs gadus pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas.

 

MVU izaugsmes aizdevumi

Projekta iesniedzējs

Mazie, vidējie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.

 

Projekta atbalsta veids un apmērs

Aizdevumi investīcijām

 • Finansējuma apmērs -Līdz 300 000 LVL, bet ne vairāk kā 75% no kopējām projekta izmaksām.
 • Pamatsummas atlikšana – Līdz 2 gadiem, ja tas ir saistīts ar ilgstošu finansētā projekta ieviešanu.
 • Līdzfinansējums – Vismaz 25% vai piesaistot citus kredītresursus, kuriem nav piešķirts nekāds publiskais finansējums.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums (t.sk. kredītlīnijas)

 • Finansējuma apmērs – līdz 200 000 Finansējuma apmērs
 • Termiņš – No 2 līdz 5 gadiem (kredītlīnijām līdz 3 gadiem)

 

Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem

Projekta iesniedzējs

 • Lauksaimniecības produktu ražotāji;
 • Lauksaimniecības produktu kooperatīvās sabiedrības;
 • Augļu un dārzeņu ražotāju grupas.

 

Projekta atbalsta apmērs

5 000 LVL līdz 700 000 LVL Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo saimniecību gadījumā -līdz 2 milj. LVL

 

Termiņš

Līdz 1 gadam.

 

Nodrošinājums

Aizdevumiem iespējams piesaistīt Lauku Attīstības Fonda garantijas.

Šeit Jūs varat uzdot jautājumu,ierakstīt atsauksmi.

* nepieciešams aizpildīt


Share This

Share This

Share this post with your friends!